Regulamin

Regulamin Festiwalu Kultury Pogranicza FOLKOWISKO

1. Organizatorem Folkowiska 2015 jest Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza FOLKOWISKO przy współpracy Ośrodka Wczasowego Chutor Gorajec oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
2. Folkowisko 2015 odbywa się na terenie Ośrodka Wczasowego Chutor Gorajec, część imprez towarzyszących organizowanych jest wewnątrz dawnej cerkwi, obecnie kaplicy rzymsko-katolickiej w Gorajcu.
3. Festiwal odbywa się w dniach 10-12 lipca 2015.
4. Folkowisko 2015 nie jest imprezą masową.
5. Organizator wraz ze służbami porządkowymi tworzą sztab organizacyjny imprezy. Dyrektorem festiwalu jest Marcin Piotrowski.
6. Organizator odpowiadaja za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terytorium festiwalowym w czasie trwania Folkowiska 2015.
7. Osoby zaliczające się do służb porządkowych są wyznaczone przez organizatora i posiadają specjalne identyfikatory.
8. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, oraz poleceń służb porządkowych.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i publicznego.
11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy, mienia publicznego i prywatnego, poszanowania zieleni oraz do niezaśmiecania terenu (odpady należy segregować i wrzucać do ustawionych koszy).
12. Ze wzgledów bezpieczeństwa obowiazuje całkowity zakaz wnoszenia na teren festiwalowy opakowań szklanych.
13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
14. Wstęp na pole namiotowe dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów imiennego identyfikatora.
15. Wstęp do budynku Chutoru i korzystanie z jego infrastruktury sanitarnej (prysznice i toalety) dostępny jest tylko dla posiadaczy przydzielonego przez organizatorów imiennego identyfikatora. Z powodów technicznych wstęp ograniczony jest do godzin 9:00 – 18:00.
16. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do parkowania pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
17. Uczestnicy wycieczek (Rajd Ekstremalny, Rajd Wielka Wędrówka, Spacer po Gorajcu, spływ kajakowy) decydują się na tę wyprawy na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz wszelkie możliwe trudności i zagrożenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione prze uczestników urazy fizyczne, psychiczne bądź straty materialne. Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie i ubranie.
18. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
19. Osoby przebywające na terenie festiwalowym bez zgody organizatora mogą zostać poproszone przez służby porządkowe o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń służb porządkowych przez osoby obce, organizatorzy mają prawo wezwania policji.
20. W przypadkach skrajnych i niebezpiecznych organizator mają obowiązek wezwać odpowiednie jednostki (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora lub służb porządkowych.

Kontakt: chutorgorajec@onet.eu
telefon: 510 820 855